‘ ഇവരുടെ സന്തോഷം അല്ലേ എന്റെ സന്തോഷം !’; തരംഗമായി ‘ ഗ്രാന്റ്മാ ലൗവ് ‘ വിവാഹ ചിത്രങ്ങള്

ഇത്തിരി മാറി നിന്നോ എന്റെ ഫോട്ടയാ എടുക്കുന്നത്


ഇത്തിരി മാറി നിന്നോ എന്റെ ഫോട്ടയാ എടുക്കുന്നത്


എന്നാലും എന്റെ അമ്മച്ചി.


ഇത് എന്റെ റെയബാന മേളേ 👓

Leave a Reply

Your email address will not be published.