കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പുതിയ കണ്ടയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ

കോട്ടയം: കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കണ്ടയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ പുതിയ വാർഡുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി. ജില്ലയിൽ 23 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി 54 കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളാണ് നിലവിലുള്ളത്

പട്ടിക ചുവടെ. (തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനം, വാർഡ് എന്ന ക്രമത്തിൽ)

മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ
======
1. കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി30, 31, 32, 36, 39, 46

2. ഏറ്റുമാനൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 27, 33

3. ചങ്ങനാശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി24, 31, 33, 37

4. വൈക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി13, 21, 25, 24

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ
======
5. പാറത്തോട് 7, 8, 9, 16

6. അയ്മനം14

7. ഉദയനാപുരം6, 7, 16

8. കുമരകം 10, 11

9. ടിവി പുരം 12

10. വെച്ചൂർ1, 4

11. മറവന്തുരുത്ത്1, 11, 12

12. വാഴപ്പള്ളി7, 11, 12, 17, 20

13. പായിപ്പാട് 7, 8, 9, 10, 11

14. തിരുവാർപ്പ്11

15. കുറിച്ചി20

16. മീനടം2, 3

17. മാടപ്പള്ളി18

18. പാമ്ബാടി18

19. നീണ്ടൂർ8

20. കാണക്കാരി10

21. തൃക്കൊടിത്താനം 15

22. പുതുപ്പള്ളി14

23. തലയാഴം7,9

Share via
Copy link
Powered by Social Snap