പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 306 പേർക്ക് കോവിഡ്

പാലക്കാട് :ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 271 പേർക്ക് രോഗമുക്തിഇതോടെ ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 6496 ആയി. ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിൽ ഉള്ളവർക്ക് പുറമെ  പാലക്കാട് ജില്ലക്കാരായ ഒരാൾ വീതം ആലപ്പുഴ, വയനാട് ജില്ലകളിലും  അഞ്ച് പേർ കണ്ണൂർ, 39 പേർ തൃശ്ശൂർ, 22 പേർ കോഴിക്കോട്, 24 പേർ  എറണാകുളം, 104 പേർ മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും ചികിത്സയിലുണ്ട്.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap