വോയിസ് ഓഫ് ഗൾഫ് റിട്ടേണേഴ്സിന്റെ 2021ലെ എക്സലൻസ് അവാർഡ് 25 2 2021-ൽ അനന്തപുരിയുടെ തിരുമുറ്റത്ത് അരങ്ങേറുന്നു

വോയിസ് ഓഫ് ഗൾഫ് റിട്ടേണേഴ്സിന്റെ  2021ലെ എക്സലൻസ് അവാർഡ് 25 2 2021-ൽ അനന്തപുരിയുടെ തിരുമുറ്റത്ത് അരങ്ങേറുന്നുത്യസന്ധ്യയുടെ പ്രശേഭയിൽ രാഷ്ട്രിയ സാംസ്ക്കാരിക നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാധ്യമരംഗത്തെയും അധ്യാത്മികരംഗത്തെയും പ്രതിഭാസമ്പന്നരായ മികവുറ്റ വ്യക്തികൾക്ക്  അംഗീകാരത്തെശംെഖലി കളുടെ പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകുന്നു

Share via
Copy link
Powered by Social Snap