മുഖ്യമന്ത്രിയുടെസജീവസംപ്രേഷണംമൊബൈലിലും

0

മുഖ്യമന്ത്രിഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയുടെചേബറുംഓഫീസുംവെബ്ബിലൂടെസജീവസംപ്രേഷണംചെയ്യുന്നത്

ഇപ്പോള്‍മൊബൈല്‍ഫോണിലുംലഭിക്കും.

http://staging.reelax.in/livestreaming/cmlive/live2.html എന്നതാണ്ലിങ്ക്.മുഖ്യമന്ത്രിഉമ്മന്‍ചാണ്ടിഅധികാരമേറ്റയുടനെചേംബറുംഓഫീസും

സജീവസംപ്രേഷണംചെയ്യാന്‍തുടങ്ങിയിരുന്നു.രാജ്യത്ത്ആദ്യമായാണ്ഇത്തരമൊരുസംരംഭം.

Share.

About Author

Comments are closed.