സുരക്ഷിതഭക്ഷണം നമ്മുടെ അവകാശം. സംസ്ഥാന തല ശില്‍പശാലയും മാധ്യമ സെമിനാറും ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

0

സുരക്ഷിതഭക്ഷണം നമ്മുടെ അവകാശം. സംസ്ഥാന തല ശില്‍പശാലയും മാധ്യമ സെമിനാറും ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Share.

About Author

Comments are closed.