1977 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര് വനഭൂമി കാണാനില്ല

0

കേരളത്തിലെ 1977 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര് വനഭൂമി കാണാനില്ല. സംസ്ഥാന റിമോട്ട് സെന്സിങ് സെന്റര് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോര്ട്ടിലാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഈ വിവരം. മനോരമ ന്യൂസിന് ലഭിച്ച ഈ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം നമുക്ക് സ്വന്തം 7130 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര് മാത്രം വനഭൂമി. അതേസമയം, 123 പരിസ്ഥിതി ലോല വില്ലേജുകളിലായി 9107 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര് വനഭൂമി ഉണ്ടെന്നാണ് ഉമ്മന് വി. ഉമ്മന് സമിതി നല്കിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് കേന്ദ്രം വിജ്ഞാപനം ചെയ്തത്.123 വില്ലേജുകളിലെ 9993 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര് ഭൂമി പരിസ്ഥിതി ലോലമായി കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം 2014 മാര്ച്ച് മാസത്തില് കരട് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തപ്പോള് അതില് 9107 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റര് വനഭൂമിയും 886 ജലാശയങ്ങളും ചതുപ്പുകളും ഉള്പ്പെട്ടിരുന്നു.ഈ വിജ്ഞാപനത്തിനെതിരെയാണ് മലയോരകര്ഷകരെ മുന്നിറുത്തി ഹൈറേഞ്ച്് സംരക്ഷണ സമിതി ഉള്പ്പെടെയുള്ള സംഘടനകള് രംഗത്തെത്തിയത്. തുടര്ന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അധ്യക്ഷനായ പ്രത്യേക സമിതി രൂപീകരിക്കുകയും അവര്പരിശോധിച്ച് നല്കിയ മാപ്പും റിപ്പോര്ട്ടും സര്ക്കാരിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.ഇവര് നല്കിയ വിവരങ്ങള് പരിശോധിച്ച് സംസ്ഥാന റിമോട്ട് സെന്സിങ് സെന്റര് കണക്കെടുത്തപ്പോള് 123 വില്ലേജുകളിലായി 8016 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റര് പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശത്ത്, 7130 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര് വനഭൂമിയെ ഉള്ളൂ. അതായത് ഉമ്മന് വി ഉമ്മന് സമിതി നല്കിയ കണക്കനുസരിച്ച് കേന്ദ്രം നോട്ടിഫൈചെയ്ത വനഭൂമിയെക്കാള് 1977ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര് കുറവ്.

Share.

About Author

Comments are closed.