എല്.ഡി.എഫ് പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങുന്നു

0

തദേശതിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയബന്ധിതമായി നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എല്.ഡി.എഫ് പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കും. ഈ മാസം 20ന് പഞ്ചായത്ത് ഒാഫീസുകള്ക്ക് മുന്നില് ധര്ണ നടത്താൻ അടിയന്തര എല്.ഡി.എഫ് യോഗം തീരുമാനിച്ചു

Share.

About Author

Comments are closed.