ദേശീയോത്സവമായ ഓണം

0
  • പൂക്കളമൊരുക്കിയും ഓണക്കോടിയുടുത്തും മാവേലി തമ്പുരാനെ വരവേല്ക്കുകയാണ് ഓണം കേരളത്തിന്റെ ദേശീയോത്സവമാണ്
Share.

About Author

Comments are closed.