എഗ്്മോര് എക്സ്പ്രസുകള് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു

0

വൃദ്ധാചലത്ത് ട്രെയിന് പാളം തെറ്റിയതിനെത്തുടര്ന്ന് ചെന്നൈ ഗുരുവായൂര് തൂത്തുക്കുടി, തിരുവനന്തപുരം ചെന്നൈ എഗ്്്മോര്, കന്യാകുമാരി ചെന്നൈ എഗ്്മോര് എക്സ്പ്രസുകള് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു

Share.

About Author

Comments are closed.